top of page


מרשם האחיות המנדטורי

ת
ש
ר
ק
צ
פ
ע
ס
נ
מ
ל
כ
י
ט
ח
ז
ו
ה
ד
ג
ב
א
אבג'יאן

:שם משפחה

אבג'יאן

ורטוחי

:שם פרטי

:מספר רישום

19.7.40

:תאריך הרישום הממשלתי

ביה"ח של סנט לוקאס חברון

:שם בית הספר

אבו דייה

:שם משפחה

אבו דייה

ג'מיליה

:שם פרטי

:מספר רישום

26.11.23

:תאריך הרישום הממשלתי

ביה"ח הממשלתי ירושלים

:שם בית הספר

אבו נאדיר

:שם משפחה

אבו נאדיר

סלמה

:שם פרטי

:מספר רישום

11.6.29

:תאריך הרישום הממשלתי

ביה"ח של המסיון הסקוטי טבריה

:שם בית הספר

אבודי

:שם משפחה

אבודי

נאסה

:שם פרטי

1315

:מספר רישום

30.3.48

:תאריך הרישום הממשלתי

ביה"ח ממשלתי ירושלים

:שם בית הספר

אבודייה

:שם משפחה

אבודייה

גביה

:שם פרטי

756

:מספר רישום

28.11.1942

:תאריך הרישום הממשלתי

ביה"ח הממשלתי צפת

:שם בית הספר

אבנר

:שם משפחה

אבנר

חיה

:שם פרטי

883

:מספר רישום

20.10.44

:תאריך הרישום הממשלתי

בית הספר לאחיות של קופ"ח בי"ח בלינסון פתח תקוה

:שם בית הספר

אבראהים

:שם משפחה

אבראהים

פרוסינה

:שם פרטי

1280

:מספר רישום

29.11.47

:תאריך הרישום הממשלתי

ביה"ח של המיסיון הרפואי של אדינבורג נצרת

:שם בית הספר

אברבנאל

:שם משפחה

אברבנאל

מרים

:שם פרטי

1104

:מספר רישום

27.8.46

:תאריך הרישום הממשלתי

ביה"ח אסותא תל אביב

:שם בית הספר

אברהים נצר

:שם משפחה

אברהים נצר

סעדה

:שם פרטי

:מספר רישום

21.6.40

:תאריך הרישום הממשלתי

ביה"ח הממשלתי חיפה

:שם בית הספר

אברהמי

:שם משפחה

אברהמי

יערה

:שם פרטי

1078

:מספר רישום

27.8.46

:תאריך הרישום הממשלתי

ביה"ס לאחיות הדסה ירושלים

:שם בית הספר

המשך
bottom of page