top of page

המרכז לתולדות הפרופסיות הרפואית והמשפטית נועד לאסוף, לרכז, לשמר ולהנגיש את המידע אודות הפרופסיות וחלוצי.ות הפרופסיות, עד קום המדינה. לפניכם.ן שער לשני האגפים המרכזיים של המרכז.

 

תמונתה של ד"ר לוטה הנמן-שטראוס מעורכות הדין הראשונות בא"י  מעורכות הדין הראשונות בא"י  ( כל הזכויות שמורות לפרופ' כתבן)
כינוס הסתדרות רופאי השיניים, 1931 - באדיבות ד"ר משה קפלן. כל הזכויות שמורות. התמונה   MyHeritage עובדה באמצעות

חדשות המרכז לתולדות הפרופסיות

בלוג המרכז לתולדות הפרופסיות

The Center for the History of the Legal and Medical Professions
bottom of page